手机
查字典logo
您的位置: 查字典 > 汉语字典 > 案的意思

ànan4  
 • 拼音: ànan4  
 • 注音: ㄢˋan4  
 • 部首笔划:4
 • 总笔划:10
 • 繁体字:
 • 汉字结构:上下结构
 • 简体部首:
 • 造字法:形声
 • 笔顺:捺捺折折撇横横竖撇捺

案的意思、基本信息

 • 五笔86:PVSU
 • 五笔98:PVSU
 • 五行:土
 • UniCode:U+6848
 • 四角号码:30904
 • 仓颉:JVD
 • GBK编码:B0B8
 • 规范汉字编号:2107

基本解释


àn   ㄢˋ
◎ 长形的桌子或架起来代替桌子用的长木板:案子。我中棋牌_[开户赠金]案板。书案。条案。我中棋牌_[开户赠金]拍案而起。
◎ 提出计划、方法和建议的文件或记录:档案。备案。议案。提案。方案。有案可查。案卷。案牍。
◎ 事件,特指涉及法律问题的事件:惨案。血案。案件。案例。案犯。破案。
我中棋牌_[开户赠金]◎ 古代有短脚盛食物的木托盘:举案齐眉(形容夫妻相敬)。
我中棋牌_[开户赠金]◎ 同“按”。

英文翻译


case  desk  file  law case  record  table

详细解释

详细字义
àn 
〈名〉
(1) (形声。从木,安声。本义:木制的盛食物的矮脚托盘)
(2) 同本义 [footed vessel]
我中棋牌_[开户赠金]赵王张敖自持案进食。——《史记·田叔列传》
妻为具食,不敢于鸿前仰视,举案齐眉。——《后汉书·梁鸿传》
对案不能食,拔剑击柱长叹息。——南朝宋· 鲍照《拟行路难》
(3) 又如:捧案;案杯(案酒)
(4) 无靠背的坐具 [stool]
师田,则张幕设案。(师田:出师或田猎。)——《周礼·天官》
(5) 长方形的桌子 [long usu,wooden table]
案,几属。——《说文》
我中棋牌_[开户赠金]权拔刀斫前奏案。——《三国志·周瑜传》
庑下一人伏案卧。——清· 方苞《左忠毅公逸事》
成妻纳钱案上。——《聊斋志异·促织》
(6) 又如:书案;伏案;条案,拍案(拍桌子)
(7) 案件 [legal case]
这么说来,却怎么了结此案?——《红楼梦》
(8) 又如:办案;破案;定案;结案;案由(案件的内容提要)
(9) 官府处理公事的文书、成例 [documents;case]
终朝理文案,薄暮不遑瞑。——陆机《答张士然》
无案牍之劳形。——唐· 刘禹锡《陋室铭》
(10) 又如:方案;提案;议案;草案
(11) 狱讼的案卷 [records;archives;dossier;files]
取案末独身无亲戚者二人易汝名。——清· 方苞《狱中杂记》
(12) 又
竟行之,案末二人立决。
(13) 又如:案记(卷宗文录);案检(案卷)
(14) 按语。同“按” [note]
案:黄帝葬于桥山,犹曰君臣葬其衣冠。——《论衡·道虚》
(15) 又如:加案
词性变化
àn 
〈动〉
(1) 按;用手向下压 [press down]
案灌夫项,令谢。——《史记·魏其武安侯列传》
(2) 考查,研求 [check;examine;explore]
召有司案图。——《史记·廉颇蔺相如列传》
案贤圣之言,上下多相违,其文前后多相伐者。——王充《论衡·问孔》
(3) 又如:案举(考核并举荐);案事(考问事实);案首(查考记录。又指清朝科举考试时县、府及院试的头名)
(4) 查办 [investigate and deal with accordingly]
收案致法。——《汉书·赵尹韩张两王传》
下有司案验。——《汉书·息夫躬传》
(5) 又如:案坐,案治(查办);案验(审案定罪);案杀(查办处死)
(6) 查讯、审问 [interrogate;question]
使长安丞案贤。——《汉书·赵尹韩张两传》
(7) 又
出有案问。
(8) 又
案之罪立具。
(9) 又
案验甚急。
(10) 切[脉] [feel]
则刺其足心各三所,案之,无出血,病旋已。——《史记·扁鹊仓公列传》
朕使侍医伍宏等内侍案脉。——《汉书·王嘉传》

汉语字典

[①][àn]
[《廣韻》烏旰切,去翰,影。]
(1)器具名。有足的盘盂类食器。
(2)器具名。古代坐息用具。
(3)器具名。几桌。
(4)指架起的长方形木板。参见“案板”。
(5)官府处理公事的文书、成例和狱讼判定的结论等。
(6)指榜、告示。
(7)关于计划、办法、建议等的文件。
(8)官署的部门或单位。
(9)指涉及法律或政治的事件。
(10)界限。
(11)表示承接关系的连词。相当于“于是”、“则”。
(12)语气词。
(13)通“按”。抚,用手或指头压。
(14)通“按”。抑止;停止。
(15)通“按”。依据,按照。
(16)通“按”。查考;考核。
(17)通“按”。按语。
(18)通“按”。查办;审理。
(19)通“按”。巡察;巡行。参见“案部”、“案衛”。
(20)通“按”。以菜肴佐食。参见“案酒”。
(21)通“安”。安抚;安定。

音韵参考

[广 韵]:烏旰切,去28翰,àn,山開一去寒影
[平水韵]:去声十五翰
[唐 音]:qɑ?n
[国 语]:àn
[粤 语]:ngon3on3
[闽南语]:an3,oaN3

康熙字典

◎ 康熙字典解释
【辰集中】【木字部】 案; 康熙笔画:10; 页码:页525第09
【唐韻】烏旰切【集韻】【韻會】於旰切【正韻】於幹切,𠀤音按。【說文】几屬。【徐曰】案,所凭也。【周禮·天官】王大旅上帝,則張氊案。朝日祀五帝,設重帟重案。 又食器。【周禮·冬官考工記】夫人享諸侯,案十有二寸。【註】玉案十有二列也。 又𠋫氣之法有木案。【後漢·歷志】爲室三重,密布緹縵,室中以木爲案。 又界也。【齊語】參國起案。 又次第也。【史記·高帝紀】吏民皆案堵如故。 又作按,考也。【前漢·賈誼傳】案之當今之務。【丙吉傳】無所案驗。 又撫也。【史記·孟嘗君傳】案劒以前。 又【正字通】凡官府興除成例及獄訟論定者皆曰案。又著書起義亦曰案。 又【集韻】一曰木名。 又叶伊甸切,音宴。【歐陽脩·讀書詩】初如兩軍交,乗勝方酣戰。至哉天下樂,終日在書案。

字源字形

案

网友关注

案的笔画顺序

页面底部区域 foot.htm